news
Adress: Jockey Club School of Chinese Medicine Building, 7 Baptist University Road, Kowloon Tong, Kowloon.
Tel: (852) 3411 5387
Fax: (852) 3411 2902
Email: zhanghj@hkbu.edu.hk
Dr.Xu Xinya 
Detail:

Present Position: Postdoctor
Research Interest: Active natural compounds of Lingnan plants and marine microorganisms
Academic qualifications: Doctor of Biochemistry, South China Botanical Garden, CAS.
Contact: xuxiny@hkbu.edu.hk

Publications:
(1)Xinya Xu, Xiaoyong Zhang, Xuhua Nong, Xiaoyi Wei, Shuhua Qi*. Oxindole alkaloids from the fungus Penicillium commune DFFSCS026 isolated from deep-sea-derived sediments. Tetrahedron. 71: 610615. 2015.
(2)Xinya Xu, Haihui Xie*, Xiaoyi Wei. Jasmonoid glucosides, sesquiterpenes and coumarins from the fruit of Clausena lansium. LWT-Food Science and Technology. 59: 6569. 2014.
(3) Xinya Xu, Fei He, Xiaoyong Zhang, Jie Bao, Shuhua Qi*. New mycotoxins from marine-derived fungus Aspergillic sp. SCSGAF0093. Food Chem. Toxicol. 53: 46–51. 2013.
(4) Xiao-Yong Zhang, Xin-Ya Xu, Jiang Peng, Chun-Feng Ma, Xu-Hua Nong, Jie Bao, Guang-Zhao Zhang, Shu-Hua Qi*. Antifouling potentials of eight deep-sea-derived fungi from the South China Sea. J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 41: 741748. 2014.
(5) Xin-Ya Xu, Xiao-Yong Zhang, Fei He, Jiang Peng, Xu-Hua Nong, Shu-Hua Qi*. Two New Compounds from Gorgonian-associated Fungus Aspergillus sp. Natural Product Communications. 8(8):1069–1070. 2013.

Update:2017/7/15
 
Home   Research   Publications   Members   News   Join us  

E-mail: zhanghj@hkbu.edu.hk  Tel: (852) 3411 5387